Name:

Subatomic Particle Table

Complete the subatomic particle table

Name Symbol Charge Mass Location
proton
 

 

 

 
neutron
 

 

 

 
electron
 

 

 

 

 
 
Name:

Subatomic Particle Table

Complete the subatomic particle table

Name Symbol Charge Mass Location
proton
 

 

 

 
neutron
 

 

 

 
electron
 

 

 

 

 
 
Name:

Subatomic Particle Table

Complete the subatomic particle table

Name Symbol Charge Mass Location
proton
 

 

 

 
neutron
 

 

 

 
electron